ประธานสาขาวิชา

E-mail: warisapetch@hotmail.com

  อาจารย์                                              อาจารย์                                            อาจารย์

E-mail: praphan191@gmail.com   E-mail: vajinee3p@hotmail.com     E-mail: rainnatal@hotmail.com

  อาจารย์                                                  อาจารย์

       E-mail: n.paranee@hotmail.com   E-mail: Thanatchaporn888@gmail.com