อ.อุกฤษฏ์ อำไพพันธุ์ 

ตำแหน่ง : ประธานสาขาวิชา

   

 อ.ธนัชพร มุลิกะบุตร                อ.ปรีชา แจ่มวิถีเลิศ                    อ.วาริศา เพชรธิ์รานนท์                อ.วจินี อารีรอบ
       
 

   

                            อ.ไพโรจน์ โจลัตสห์กุล          อ.ขนิษฐา เจริญพานิช                 อ.ภารณี นิลกรณ์                       อ.ประพันธ์ ขันติธีระกุล