Statistics Statistics
37708
Online User Online1
Today Today19
Yesterday Yesterday18
ThisMonth This Month379
LastMonth Last Month400
ThisYear This Year779
LastYear Last Year6,711

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

ปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1

 

รหัสวิชา                  ชื่อวิชา

                 น (ท-ป-ค)

หมวดวิชา

 

1500133         ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)

ศึกษาทั่วไป

 

4000126         เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3(3-0-6)

ศึกษาทั่วไป

 

4091620         แคลคูลัสสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์

3(3-0-6)

เฉพาะด้านแกน

 

7141401         หลักการเขียนโปรแกรมและขั้นตอนวิธี

3(2-2-5)

เฉพาะด้านบังคับ

 

7141601         โครงสร้างและสถาปัตยกรรม

3(2-2-5)

เฉพาะด้านบังคับ

 

7142302         ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์

3(2-2-5)

เฉพาะด้านบังคับ

 

                                  รวม                                   18        หน่วยกิต

 

                                                       ปีที่ ภาคการศึกษาที่ 2

 

รหัสวิชา                 ชื่อวิชา

                น (ท-ป-ค)

หมวดวิชา

 

2000113         อาเซียนศึกษา

3(3-0-6)

ศึกษาทั่วไป

 

4000124         การคิดและการตัดสินใจ

3(3-0-6)

ศึกษาทั่วไป

 

xxxxxxx          รายวิชาเลือก หมวดศึกษาทั่วไป

3(x-x-x)

ศึกษาทั่วไป

 

4094407         การวิเคราะห์เชิงตัวเลข

3(3-0-6)

เฉพาะด้านแกน

 

7141402         การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

3(2-2-5)

เฉพาะด้านบังคับ

 

7142102       ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1

3(3-0-6)

เฉพาะด้านแกน

 

                                  รวม                                   18      หน่วยกิต

 

 ปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1

 

รหัสวิชา                 ชื่อวิชา

              น (ท-ป-ค)

หมวดวิชา

 

1500134         ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)

ศึกษาทั่วไป

 

2000112         การเมืองการปกครองไทย

3(3-0-6)

ศึกษาทั่วไป

 

7142104         คณิตศาสตร์ดีสครีต

3(3-0-6)

เฉพาะด้านแกน

 

7142101         สถิติสำหรับนักวิทยาศาสตร์

3(3-0-6)

เฉพาะด้านแกน

 

7142301         ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ

3(2-2-5)

เฉพาะด้านบังคับ

 

7142401         การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

3(2-2-5)

เฉพาะด้านบังคับ

 

                                  รวม                                    18     หน่วยกิต                                 

 

ปีที่ ภาคการศึกษาที่ 2

 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา

                                  น (ท-ป-ค)

หมวดวิชา

2500114         จริยธรรมและทักษะชีวิต

3(3-0-6)

ศึกษาทั่วไป

2500115         จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

3(3-0-6)

ศึกษาทั่วไป

1500135         ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

3(3-0-6)

ศึกษาทั่วไป

7142501         โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

3(2-2-5)

เฉพาะด้านบังคับ

7142502         ระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล

3(2-2-5)

เฉพาะด้านบังคับ

7143501         ระบบปฏิบัติการ

3(2-2-5)

เฉพาะด้านบังคับ

                                  รวม                                     18     หน่วยกิต                                 

 

ปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1

 

รหัสวิชา         ชื่อวิชา

น (ท-ป-ค)

หมวดวิชา

 

7142103         ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2

3(3-0-6)

เฉพาะด้านแกน

 

7143502         คอมพิวเตอร์กราฟิกส์

3(2-2-5)

เฉพาะด้านบังคับ

 

7143402        การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ

3(2-2-5)

เฉพาะด้านบังคับ

 

7143405         การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเน้นท์

3(2-2-5)

เฉพาะด้านบังคับ

 

xxxxxxx          รายวิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะด้าน

3(x-x-x)

เฉพาะด้านเลือก

 

xxxxxxx          รายวิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะด้าน

3(x-x-x)

เฉพาะด้านเลือก

 

                                  รวม                                       18   หน่วยกิต                                 

 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

 

รหัสวิชา         ชื่อวิชา

น (ท-ป-ค)

หมวดวิชา

 

7143201         ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

3(2-2-5)

เฉพาะด้านบังคับ

 

7143302         โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1

1(0-3-0)

เฉพาะด้านบังคับ

 

xxxxxxx          รายวิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะด้าน

3(x-x-x)

เฉพาะด้านเลือก

 

xxxxxxx          รายวิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะด้าน

3(x-x-x)

เฉพาะด้านเลือก

 

xxxxxxx          รายวิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะด้าน

3(x-x-x)

เฉพาะด้านเลือก

 

xxxxxxx          วิชาเลือกเสรี

         3(x-x-x)

เลือกเสรี

 

7144801         การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน     

                                      วิทยาการคอมพิวเตอร์      

(90)

วิชาชีพ

 

7144803         เตรียมสหกิจศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

1 (45)

วิชาชีพ

 

                                  รวม                     ไม่น้อยกว่า           17     หน่วยกิต

 

หมายเหตุ รหัสวิชา 7144801 หรือ 7144803 เลือกวิชาใดวิชาหนึ่ง

 

ปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1

 

รหัสวิชา         ชื่อวิชา

น (ท-ป-ค)

หมวดวิชา

 

7144201         จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ

                                      คอมพิวเตอร์  

 2(2-0-4)

เฉพาะด้านบังคับ

 

7144304         โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2

       2(0-4-5)

เฉพาะด้านบังคับ

 

xxxxxxx          รายวิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะด้าน

3(x-x-x)

เฉพาะด้านเลือก

 

xxxxxxx          รายวิชาเลือก หมวดวิชาเฉพาะด้าน

3(x-x-x)

เฉพาะด้านเลือก

 

xxxxxxx          วิชาเลือกเสรี

3(x-x-x)

เลือกเสรี

 

                                  รวม                                    13     หน่วยกิต                                 

 

ปีที่ ภาคการศึกษาที่ 2

 

รหัสวิชา         ชื่อวิชา

น (ท-ป-ค)

หมวดวิชา

 

7144802     การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์

          5 (450)

วิชาชีพ

 

                     หรือ

 

 

 

7144804     สหกิจศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

       6 (540)

วิชาชีพ

 

                                  รวม                     ไม่น้อยกว่า                5     หน่วยกิต

 

หมายเหตุ รหัสวิชา 7144802 หรือ 7144804 เลือกวิชาใดวิชาหนึ่ง