Slider images
Slider images


ภาพกิจกรรม


 

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
วันที่ 21 มีนาคม 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดฝึกอบรมการเชื่อมต่อสาย Fiber Optic ให้กับนักศึกษาปีที่ 3 ห้อง 58/26 โดยอ.ดร.เจษฎา สาททอง
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
วันที่ 14 มีนาคม 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดฝึกอบรมระเบียบงานสารบรรณให้กับนักศึกษาปีที่ 3 ห้อง 58/26 โดยร้อยตำรวจเอกสฤษดิ์ สายสวาท
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
วันที่ 6 มีนาคม 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาอุตสาหกรรมศิลป์ ร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การแข่งขันกีฬาพี่น้องเทคโนคอมต่อต้านยาเสพติดที่สนามฟุตซอล อีซีคลับจังหวัดนครปฐม
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
 วันที่ 28 พฤศจิการยน 2560 สาขาวิชาจัดสัมมนาเรื่อง "ความรู้และประสบการณ์ตรงในภาคธุรกิจ" โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณพชญ์ พรหมพันธุม ประธานกรรมการบริษัท อีเมอร์แชน จำกัด ได้ให้ความอนุเคราะห์มาเป็นวิทยากร 
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
วันที่ 8 ต.ค.-15 พ.ย.2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดโครงการบริการวิชาการให้กับหน่วยงานภายนอก หลักสูตรการตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่าย CCNA1 โดยมีอาจารย์ธานิล ม่วงพูล และอาจารย์วิศวะ สื่อสุวรรณ เป็นวิทยาการ
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

    เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดย อาจารย์ธานิล ม่วงพูล และอาจารย์อวยไชย อินทรสมบัติ ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือการประชุมงานวิชาการระดับชาติ “การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครั้งที่ 4 (NCTIM 2018) ณ ห้องประชุม TM3 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมดังกล่าว

    ทั้งนี้เพื่อหารือคณะกรรมการเครือข่าย NCTIM และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 “The 4th National Conference on Technology and Innovation Management” ซึ่งงานประชุมวิชาการดังกล่าวจะจัดขึ้นทุกปี ในระหว่างช่วงเดือน มีนาคม และการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 มีกำหนดการจัดการประชุมวิชาการระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2561 สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://it.rmu.ac.th/nctim

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

 วันที่ 9 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมแข่งขันการพัฒนาแอปพลิเคชันบนโมบาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานวันวิทยาศาสตรปี 2560

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

 วันที่ 4-6 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดบริการวิชาการอบรมให้ข้าราชการครู สพฐ. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ด รุ่นที่ 3

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

 วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดบริการวิชาการอบรมให้ข้าราชการครู สพฐ. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ด รุ่นที่ 2

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
 

วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดบริการวิชาการอบรมให้ข้าราชการครู สพฐ. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ด รุ่นที่ 1

 

ข่าวประชาสัมพันธ์