Slider images
Slider images

 

 

ภาพกิจกรรม


 

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
 วันที่ 9 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมแข่งขันการพัฒนาแอปพลิเคชันบนโมบาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานวันวิทยาศาสตรปี 2560
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

 วันที่ 4-6 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดบริการวิชาการอบรมให้ข้าราชการครู สพฐ. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ด รุ่นที่ 3

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

 วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดบริการวิชาการอบรมให้ข้าราชการครู สพฐ. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ด รุ่นที่ 2

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

 วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดบริการวิชาการอบรมให้ข้าราชการครู สพฐ. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ด รุ่นที่ 1

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์