Slider images
Slider images

ประกาศสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เรื่อง สอบหัวข้อโครงงานฯ

นักศึกษาที่จะสอบหัวข้อโครงงาน ในวันที่ 6 ธ.ค.59 สิ่งที่ต้องเตรียม ได้แก่
1. CT01-1 จำนวน 4 ชุด
2. CT01-2 จำนวน 1 ชุด
3. การนำเสนอเป็น Power Point ไม่เกิน 10 นาที
4. การแต่งกายชุดนักศึกษา ม.ราชภัฏนครปฐม

ลำดับ 1-4 ถ้าไม่เป็นไปตามนี้ ไม่อนุญาตให้สอบ

อ.ธานิล

--------------------------------------------------------------------------------

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

จัดโครงการอบรมสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา ฟรี สมัครเข้าร่วมโครงการ

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

เปิดรับสมัครนักศึกษาปี 2560

รอบที่ 1 2 ตุลาคม–11 พฤษจิกายน 2559

สมัครออนไลน์ได้ที่ http://pgm.npru.ac.th/ct/

ผลงานสาขาวิชาที่เผยแพร่สู่ Google Play Store

ภาพกิจกรรม


 

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
   วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00-16.30 น.

    หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านพื้นฐานการเขียนโปรแกรม

    ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อุตรสาหกรรม อาคาร ETB  โดย

    อาจารย์วีระศักดิ์  ชื่นตา และอาจารย์ขนิษฐา  แซ่ลิ้ม

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

    วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00-16.30 น.

    หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านพื้นฐานการคำนวณ

    ที่ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ห้อง 127 อาคาร A1  โดย

    อาจารย์ธีระศักดิ์   ธรรมบำรุง และอาจารย์สุภารัตน์  ถิรนันทนากร

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

     วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00-16.30 น.

     หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านพื้นฐานไฟฟ้า
     และอิเล็กทรอนิกส์  ที่ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อาคาร ETB โดย

       อาจารย์ธวัชชัย  ทองเลี่ยม และอาจารย์หฤทัย  ดิ้นสกุล

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
     วันที่ 10 กรกฎาคม  2558 เวลา 09.00-17.00 น.

       หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2558

       ที่ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

       ร.ต.ท.สฤษดิ์  สายสวาท   เป็นวิทยากร

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

      วันที่ 6 กรกฎาคม  2558 เวลา 09.00-15.00 น.

       หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้รับการประเมินตามมาตรฐาน TQF  โดย

       ผศ.ดร.สาโรช  พูลเทพ   ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

       คุณสรพงษ์  ลิ้มทองคำ   หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่าย บ.True จก.

 

ข่าวประชาสัมพันธ์