Statistics Statistics
70941
Online User Online1
Today Today44
Yesterday Yesterday54
ThisMonth This Month1,364
LastMonth Last Month1,910
ThisYear This Year12,426
LastYear Last Year15,608

แจ้งข่าว สนทนา ร้องเรียน

ภาพกิจกรรม


 

 

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แขนงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สอบมาตรฐาน CCNA2 Academy ประจำปีการศึกษา 2561 ผู้ที่สอบผ่านจะสามารถได้รับ Certificate CCNA2 Academy จากศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นำเสนอผลงานโครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ให้กับคณะกรรมการประจำหลักสูตร เพื่อพิจารณาอนุมัติการสอบผ่านรายวิชาโครงงานวิจัยด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนออกสหกิจศึกษา เพื่อทำความเข้าใจและสร้างเสริมความมั่นใจก่อนออกสหกิจศึกษาตามหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ

 

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จัดโครงการสัมมนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เรื่อง การเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ยุค Digital Disruption และการปิจฉิมนิเทศนักศึกษา โดยมี คุณทีปกร ศิริวรรณ ได้รับเกียรติมาเป็นวิทยากร

 

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

 

วันที่ 30-31 มี.ค. 62โครงการค่ายบริการวิชาการฝึกอบรมซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายให้กับโรงเรียนชุมชนในท้องถิ่น จ.กาจนบุรี

 

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

 

วันที่ 21-22 มีนาคม 62โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเพิ่มเติมความรู้ที่ทันสมัยด้านเทคโนโลยีให้กับอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ณ จ.ประจวบคีรีขันต์ และจ.เพชรบุรี

 

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

 

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 การแข่งขันวิชาการพจนก 2562 กิจกรรมที่ 33 : การฝึกปฏิบัติด้วยคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

 

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

 

วันที่ 16-17 มี.ค. 62 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดอบรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หมู่เรียน 60/40 60/41 ภายใต้หัวข้อพัฒนานักศึกษาเพื่อเข้าสู่บัณฑิตนักปฏิบัติด้านการซ่อมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร์

 

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

 

วันที่ 5 มีนาคม 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย ในงานประชุมวิชาการการจัดการเทคดนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

 

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

 

บริษัท อี-เมอร์แชนท์ เข้าสัมภาษณ์นักศึกษาชั้นปีที่3สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษา 2562 วันที่13 กพ. 62

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images