Statistics Statistics
33104
Online User Online1
Today Today41
Yesterday Yesterday25
ThisMonth This Month842
LastMonth Last Month944
ThisYear This Year2,795
LastYear Last Year9,674

แจ้งข่าว สนทนา ร้องเรียน

ภาพกิจกรรม


 

 

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

 

วันที่ 21-22 มีนาคม 62โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเพิ่มเติมความรู้ที่ทันสมัยด้านเทคโนโลยีให้กับอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ณ จ.ประจวบคีรีขันต์ และจ.เพชรบุรี

 

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

 

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 การแข่งขันวิชาการพจนก 2562 กิจกรรมที่ 33 : การฝึกปฏิบัติด้วยคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

 

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

 

วันที่ 16-17 มี.ค. 62 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จัดอบรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หมู่เรียน 60/40 60/41 ภายใต้หัวข้อพัฒนานักศึกษาเพื่อเข้าสู่บัณฑิตนักปฏิบัติด้านการซ่อมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร์

 

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

 

วันที่ 5 มีนาคม 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย ในงานประชุมวิชาการการจัดการเทคดนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

 

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

 

บริษัท อี-เมอร์แชนท์ เข้าสัมภาษณ์นักศึกษาชั้นปีที่3สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษา 2562 วันที่13 กพ. 62

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images