Statistics Statistics
70945
Online User Online1
Today Today48
Yesterday Yesterday54
ThisMonth This Month1,368
LastMonth Last Month1,910
ThisYear This Year12,430
LastYear Last Year15,608

แจ้งข่าว สนทนา ร้องเรียน

รายชื่อหัวข้อโครงงานและสถานภาพ

ชื่อโครงงาน นักศึกษา ที่ปรึกษา หัวข้อ ก้าวหน้า ป้องกัน Status
การหาค่าอัลคาไลน์ และค่า pH ของน้ำในบ่อกุ้ง ด้วยการประมวลผลภาพบนแอนดรอยด์ น.ส.พันธ์ุทิพย์ สายบัวทอง
น.ส.ภัทราภรณ์ พิพัฒน์กิจไพศาล
อ.อวยไชย
อ.ธานิล
สอบแล้ว สอบแล้ว สอบแล้ว ผ่าน
แผนที่ของสภาพภูมิอากาศในท้องถิ่นด้วย IoT นายกฤษฎา รถมณี
นายกฤษราม รถมณี
นายศักราช รอดภัย
อ.อวยไชย
อ.ธานิล
 
สอบแล้ว
 
สอบแล้ว สอบแล้ว ผ่าน
การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลลูกค้า การแจ้งเสียและสินค้าภายใน ด้วยแบบ Webapplicaion DDS กรณีศึกษา ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที เขตราชบุรี นายชุติชัย  ศศิธรรมกิจ
นายณัฐพล  พระเวก

 
อ.ดร.เกล้ากัลยา


 
สอบแล้ว สอบแล้ว สอบแล้ว ผ่าน
ศูนย์บริการจัดการข้อมูลระบบการจองห้องพัก ด้วย Webservice&DDS น.ส.มรรฑนภรณ์ มลิวัลย์ อ.ดร.เกล้ากัลยา สอบแล้ว สอบแล้ว สอบแล้ว ผ่าน
การพัฒนาระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ นายสมเกียรติ  เอี่ยมเจริญ อ.อวยไชย
อ.ธานิล
สอบแล้ว สอบแล้ว สอบแล้ว ผ่าน
ระบบแจ้งเตือนงานสารพรรณอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ กรณีศึกษา : สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 2 สุพรรณบุรี น.ส.เกษมณี  ไชยชูเอม
น.ส.ปิยนุช  วงษ์จินดา

อ.มงคล

สอบแล้ว สอบแล้ว สอบแล้ว ผ่าน
การวัดความชื่นข้าวเปลือกด้วย NodeMCU ESP8266 นายถนอมศักดิ์  เอี่ยมอนงค์ อ.อวยไชย
อ.ธานิล
สอบแล้ว สอบแล้ว สอบแล้ว ผ่าน
แอปพลิเคชันติดตามรถยนต์โดยสารประจำทางโดยใช้ GPS บนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ด น.ส.กรพร  ลายไม้
น.ส.รติมา  บุญรอด
อ.อวยไชย
อ.ธานิล
สอบแล้ว สอบแล้ว สอบแล้ว ผ่าน
แอปพลิเคชันเพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ฮิตาชิ คอมเพรสเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ น.ส.อารียา  แซ่เจีย

 
อ.อวยไชย
อ.ธานิล
สอบแล้ว สอบแล้ว สอบแล้ว ผ่าน
ระบบเตือนภัยการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ระยะไกลไร้สาย นายคุณากร  สีหนู
นายธัญญวรรษ  บุษบา
อ.อวยไชย
อ.ธานิล
สอบแล้ว สอบแล้ว สอบแล้ว ผ่าน
ระบบสารสนเทศฐานความรู้การเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิช ด้วย Web&Mobile Application นายยิ่งยง  ทองเจริญ
นายรุ่งวิวัฒน์  กิจเจริญ
นายอลงกรณ์  สินธุ์ประสพชัย
อ.ดร.เกล้ากัลยา สอบแล้ว สอบแล้ว สอบแล้ว ผ่าน
ระบบคลังข้อมูลผู้กู้ยืมสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคาร น.ส.นัชนันท์  นันทะใจ
น.ส.สุจีรัตน์  สุขศรีสวัสดิ์
อ.ดร.เกล้ากัลยา สอบแล้ว สอบแล้ว สอบแล้ว ผ่าน
การพัฒนาระบบสารสนเทศแนะนำเส้นทางการท่องเที่ยว จังหวัดกาญจนบุรี น.ส.ชลธิชา  บัวบาน
น.ส.อิศราพร  เซี่ยงจง
อ.ดร.ไก้รุ่ง สอบแล้ว สอบแล้ว สอบแล้ว ผ่าน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกหอพักสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม น.ส.วีริยา  วงษ์สุวรรณ
น.ส.อุมา เหมือนแก้ว
อ.ดร.ไก้รุ่ง สอบแล้ว สอบแล้ว สอบแล้ว ผ่าน
ระบบเปิด-ปิดหน้าต่างอัตโนมัติและการควบคุมผ่านเว็บแอปพลิเคชัน น.ส.กาญจนา แก้วเนตร
น.ส.อารียา  ด่านน้อย
อ.อวยไชย
อ.ธานิลฯ
สอบแล้ว สอบแล้ว สอบแล้ว ผ่าน
แอปพลิเคชันแผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ นายภูมิมินทร์ สุขพรหม อ.อวยไชย
อ.ธานิล
สอบแล้ว สอบแล้ว สอบแล้ว ผ่าน
ระบบติดตามวัวด้วยสัญญาณไวไฟ นายยุทธนา  โฉมจำปา อ.อวยไชย
อ.ธานิล
สอบแล้ว สอบแล้ว สอบแล้ว ผ่าน
การพัฒนาแอปพลิเคชันควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยเสียงผ่านไวไฟ โดยใช้แอนดรอย์ด์และราสเบอรี พาย  นายทนงศักดิ์  คุณพันธ์
นายเอกวิญญ์  รุขน์หิรัญโชติ
อ.อวยไชย
อ.ธานิล
สอบแล้ว สอบแล้ว สอบแล้ว ผ่าน
ระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้าด้วยซิมการ์ด นายศิริวัฒน์  พงษ์โพธิ์
นายวิทวัส  ฤทธิดา
อ.มงคล สอบแล้ว สอบแล้ว สอบแล้ว ผ่าน
กล่องชาญฉลาดสั่งงานด้วยเสียง นายอนันตชัย กุลสอน
นายวสัน สามร้อยงาม
อ.อวยไชย
อ.ธานิล
สอบแล้ว สอบแล้ว สอบแล้ว ผ่าน
การพัฒนาแอปพลิเคชันแสดงข้อมูลและการนำทางบนแอนดรอยด์ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นายทรงวุฒิ เกิดสุข อ.มงคล
อ.ธานิล
สอบแล้ว สอบแล้ว สอบแล้ว ผ่าน