Statistics Statistics
70912
Online User Online1
Today Today15
Yesterday Yesterday54
ThisMonth This Month1,335
LastMonth Last Month1,910
ThisYear This Year12,397
LastYear Last Year15,608

แจ้งข่าว สนทนา ร้องเรียน

รายชื่อหัวข้อโครงงานและสถานภาพ

ชื่อโครงงาน นักศึกษา ที่ปรึกษา หัวข้อ ก้าวหน้า ป้องกัน Status
การพัฒนาระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการรั่วไหลของแก๊สในห้องครัวด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ นายวรัญ  ศรีธรรมรงค์ อ.อวยไชย
อ.ธานิล
สอบแล้ว สอบแล้ว สอบแล้ว ผ่าน
การควบคุมการเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยข้อความสั้นผ่านเครื่อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ นายประภากรณ์ ทาทราย
นางสาวสุภาพร นามวงค์
อ.อวยไชย
อ.ธานิล
สอบแล้ว สอบแล้ว สอบแล้ว ผ่าน
การพัฒนาระบบควบกลอนประตูด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ร่วมกับเทคโนโลยีคลาวด์ นายพัทธนันท์ ตาต๊ะ
นายอดิศักดิ์  แก้วบัวดี
อ.อวยไชย
อ.ธานิล
สอบแล้ว สอบแล้ว สอบแล้ว ผ่าน
ระบบเปิดประตูอัตโนมัติด้วยการสแกนใบหน้าคนโดยใช้ Raspbery Pi นางสาวปณิชา บุญวัชรภัย
นางสาว
ประภัสสร ทรัพย์เจริญ

อ.อวยไชย
อ.ธานิล
อ.ดร.เกล้ากัลยา

สอบแล้ว สอบแล้ว สอบแล้ว ผ่าน
การแจ้งค่า BMI ด้วยเสียงผ่านเครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงแบบอัตโนมัติ นายณัฐกานต์  ปึงธนาพิทักษ์
นายระพี  ตรีอินทอง
อ.ธานิล
อ.ดร.ปิติพล
สอบแล้ว สอบแล้ว สอบแล้ว ผ่าน
การพัฒนาระบบความปลอดภัยในการสตาร์ทรถจักรยานยนต์ นายพรพิพัฒน์ ชูปาน
นายรัฐพงศ์  ปะทักขินัง

อ.ธานิล
อ.มงคล

สอบแล้ว สอบแล้ว สอบแล้ว ผ่าน
ระบบควบคุมความชื้นดินสำหรับสวนผักต้นหอมผ่านเครือข่าย NRF24l01 นายธนกฤต เกตุพันธ์
นายวิทยา ธัญญะผล
อ.อวยไชย
อ.ธานิล
สอบแล้ว สอบแล้ว สอบแล้ว ผ่าน
ระบบแจ้งเตือนปริมาณคงเหลือของแก๊สในครัวเรือนและการสั่งซื้อ นายสรรชัย ทวีโกวิท
นายบูรพา เอี่ยมเอกสุวรรณ
นายชนินทร์ ศรีปฐมสายชล 
อ.ธานิล สอบแล้ว สอบแล้ว สอบแล้ว ผ่าน
การพัฒนาระบบสตาร์ตรถจักรยายนต์ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ นายณัฐชานนท์ ทันสมัย
นายศรายุธ กวางษี
 
อ.อวยไชย
อ.ธานิล
สอบแล้ว สอบแล้ว สอบแล้ว ผ่าน
การพัฒนาระบบตรวจสอบคนเข้า-ออกห้องโดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ นายพงษ์พจน์ พระเดโช
นายไตรภพ คงประดิษฐ์
อ.อวยไชย
อ.ธานิล
สอบแล้ว สอบแล้ว สอบแล้ว ผ่าน
การทดสอบระบบควบคุมเครื่องลูกข่ายด้วยซอฟต์แวร์บริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์ดิสก์เลสส์ นายอนันต์ เล็กสู่ อ.ธานิล
อ.ดร.ปิติพล
สอบแล้ว สอบแล้ว สอบแล้ว ผ่าน
การพัฒนาระบบความคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยระบบการสื่อสารด้วยแสงที่มองเห็น นายชโนทร ชินทัตโต
นายศุภฤกษ์ ภูศิริ 
อ.มงคล
อ.ธานิล
สอบแล้ว สอบแล้ว สอบแล้ว ผ่าน