อบรมกลยุทธ์และเทคนิคการประกอบธุรกิจสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล