อาจารย์ผู้สอน

การศึกษา เว็บไซต์

อาจารย์สมโชค เนียนไธสง

ปริญญาโท : ศป.ม. (การออกแบบนิเทศศิลป์ )
                 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปริญญาตรี : ศศ.บ.(ศิลปกรรมและศิลปะประยุกต์ )
                 สถาบันราชภัฏนครปฐม 

http://pws.npru.ac.th/somchok/

อาจารย์อลงกรณ์ ศุภเอม

ปริญญาตรี : ศ.บ. (การออกแบบภายใน )
                 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

http://pws.npru.ac.th/alongkorn/

อาจารย์มนตรา ตรีชั้น

ปริญญาโท : ศ.ม. (ทัศนศิลปศึกษา)
                 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ศิลปกรรม) 
                 วิทยาลัยครูนครปฐม 

http://pws.npru.ac.th/montratr

อาจารย์ ดร.นพรัตน์ กุมภะ

ปริญญาเอก : ศป.ด. (ทัศนศิลป์)
                  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปริญญาโท : ศป.ม. (นฤมิตศิลป์)
                  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ศิลปกรรมและศิลปะประยุกต์ )
                 สถาบันราชภัฏนครปฐม 

http://pws.npru.ac.th/nopparat

อาจารย์อรรถ อารีรอบ

ปริญญาโท : ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 
                 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ศิลปกรรม)
                 สถาบันราชภัฏนครปฐม

http://pws.npru.ac.th/artareerob

อาจารย์โอภาส แก้วต่าย

ปริญญาโท : วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
                 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปริญญาตรี : ศษ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา)
                 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

http://pws.npru.ac.th/opas

อาจารย์ธีร์ คำหอม

ปริญญาโท : ศ.ม. (ทัศนศิลป์) 
                 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาตรี : ศศ.บ. (ศิลปกรรม)
                 สถาบันราชภัฏนครปฐม

http://pws.npru.ac.th/thee