1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการผลิตงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมการออกแบบดิจิทัล

               2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพศิลปกรรมการออกแบบดิจิทัล

               3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีกระบวนการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาและบูรณาการความรู้ด้านศิลปกรรมการออกแบบดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ

               4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ศิลปกรรมการออกแบบดิจิทัล

               5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีความรู้คู่คุณธรรมมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ สามารถพัฒนาตนเอง

                  สามารถนำเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างคุณประโยชน์สู่สังคม

               6. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะพิเศษด้านสุนทรียภาพและจินตนาการ มีทักษะการใช้เครื่องมือและนวัตกรรมทางการออกแบบ

                  เพื่อการแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมการออกแบบดิจิทัล