"

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ

และทักษะในการผลิตผลงานสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล

และยึดมั่นในจริยธรรมวิชาชีพ

"