Statistics Statistics
12576
Online User Online1
Today Today9
Yesterday Yesterday5
ThisMonth This Month196
LastMonth Last Month295
ThisYear This Year5,200
LastYear Last Year4,402

 

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานคุณวุฒิทางการศึกษา โดยปลูกฝังให้นักศึกษามีความรู้คู่คุณธรรม รู้ค่าความเป็นไทย และมีศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จึงจัดรายวิชาภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมเอกลักษณ์และศักยภาพให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรเข้าสู่ตลาดแรงงานมาอย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงให้หลักสูตรมีความทันสมัยต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา

  • มีความมั่นใจ รักษ์ความเป็นไทย มีความรับผิดชอบและมีภาวะความเป็นผู้นำ

  • มีใจรักบริการ

  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

   
   

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images