ปฎิทินกิจกรรรม


 

Statistics Statistics
47148
Online User Online1
Today Today24
Yesterday Yesterday13
ThisMonth This Month514
LastMonth Last Month609
ThisYear This Year1,123
LastYear Last Year6,161

สาขาวิชาการสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

            หลักสูตรการบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ได้กำหนด     การจัดกิจกรรมฝึกบัณฑิตนักปฏิบัติสู่ความเป็นมืออาชีพด้านการเงินและการธนาคาร   โดยประกอบด้วย 6 กิจกรรม ได้แก่บริษัทจำลอง F&B Smart Shop  ฝึกเครื่องใช้สำนักงาน    ฝึกเครื่องใช้คำนวณ ปฐมนิเทศบัณฑิตนักปฏิบัติ ฝึกบัณฑิตนักปฏิบัติ และปัจฉิมนิเทศบัณฑิตนักปฏิบัติ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวคณะทำงานทั้งหมดได้มีการวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบ และการดำเนินงานให้เหมาะสม 

1. วัตถุประสงค์

     1.1 เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มทักษะสร้างเสริมประสบการณ์ เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

     1.2 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงสภาพปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล   

 

2. แนวปฏิบัติที่ดี (วิธีการ/กระบวนการ/แนวทางการดำเนินงานตาม PDCA)

     แนวทางการดำเนินงานตาม PDCA

Plan (วางแผน)

     ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อกำหนดทักษะที่จำเป็นของบัณฑิตนักปฏิบัติด้านการเงินและการธนาคารพิจารณาคณาจารย์ที่คุณวุฒิและประสบการณ์ทางด้านการเงินและการธนาคารเพื่อดำเนินการและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาประชุมคณะทำงาน พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาและคัดเลือกกิจกรรม  ที่เสริมสร้างทักษะของบัณฑิตนักปฏิบัติ

Do (ปฏิบัติ)

     หลักสูตรการบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ได้ร่วมกันพิจารณาทักษะที่จำเป็นของบัณฑิตนักปฏิบัติด้านการเงินและการธนาคาร ผ่านกิจกรรม 6 กิจกรรมดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 


 


กิจกรรมที่ 1 บริษัทจำลอง F&B Smart Shop 

     กิจกรรมที่ฝึกให้นักศึกษาใช้ความรู้จากทฤษฎีที่ได้เรียนมาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-3 โดยจัดหาสถานที่ในการจัดจำหน่ายสินค้า เตรียมซื้อสินค้า เข้าร้าน โปรโมทร้านและรายการสินค้าโดยการแจกใบปลิว และโพสต์ทาง Facebook สรุปบัญชีรายรับ และรายจ่าย ของแต่ละวันใส่ในโปรแกรม Quick Book ทั้งนี้นักศึกษาแบ่งหน้าที่ดำเนินงานในบริษัทจำลอง F&B Smart Shop ไว้อย่างชัดเจน ได้แก่ฝ่ายบริหารงาน ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด   ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายจัดทำเอกสาร 

 

 

กิจกรรมที่ 2 ฝึกเครื่องใช้สำนักงาน

    เป็นกิจกรรมที่ให้มีเจ้าหน้าที่อธิบายวิธีใช้ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องอัดสำเนา เครื่องรับ - ส่ง แฟกซ์ และมอบหมายให้นักศึกษาทุกคนได้ทดลองฝึกใช้เครื่องใช้สำนักงานทุกชิ้น 

 

 

กิจกรรมที่ 3 ฝึกเครื่องใช้คำนวณ 

    อาจารย์ผู้สอนได้ให้นักศึกษาได้ทดลอง  ฝึกกดตัวเลขจากเครื่องคำนวณจริงที่ไม่เคยได้ใช้หรือได้สัมผัสมาก่อน และอาจารย์ผู้สอนก็ให้นักศึกษาฝึกกดตัวเลขต่อเนื่อง โดยดูตัวเลขจากหนังสือจนให้นิ้วนั้นสัมผัสตัวเลขได้คล่อง จากนั้นจะการทดสอบให้นักศึกษากดตัวเลขที่กำหนดให้ในหนังสือให้เสร็จภายในเวลา 3 นาที

 

 

กิจกรรมที่ 4 ปฐมนิเทศบัณฑิตนักปฏิบัติ 

    เป็นกิจกรรมที่ให้คณาจารย์แนะนำถึงการปฏิบัติตัวและเตรียมความพร้อมก่อนที่นักศึกษาจะออกไปฝึกปฏิบัติกับหน่วยงานทางด้านการเงินและการธนาคาร ในด้านการแต่งกาย มารยาททางกายและวาจา ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ความซื่อสัตย์ เป็นต้น 

 

 

 กิจกรรมที่ 5 ฝึกบัณฑิตนักปฏิบัติ

     เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคนได้ออกไปปฏิบัติงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทางด้านการเงินและการธนาคาร ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการฝึกงานในธนาคารในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพฯ นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณ อยุธยา  ทั้งนี้งาน  ที่นักศึกษาได้ปฏิบัติ มีการทำเปิดบัญชี-ปิดบัญชีให้ลูกค้า เรียนรู้ขั้นตอนการทำงานต่างๆ ตามที่พวก   พี่ที่ธนาคารพาณิชย์สอนงานทุกๆอย่างมีการนับเหรียญ จัดเก็บเอกสารต่างๆ ต้อนรับลูกค้า ทำบัตร  ATM ให้ลูกค้า งานที่ได้ปฏิบัติส่วนใหญ่จะเป็นการลงข้อมูลในโปรแกรม Excel คีย์ข้อมูลในโปรแกรม CD Organizer และโปรแกรม E-onemain ลงบันทึกข้อมูลบัญชี 1 และบัญชี 2 ในสมุดรายวันจ่าย 

  

กิจกรรมที่ 6 ปัจฉิมนิเทศบัณฑิตนักปฏิบัติ 

     เป็นกิจกรรมที่ให้บัณฑิตนักปฏิบัติออกมา นำเสนอประสบการณ์หลังจากที่ได้ออกไปปฏิบัติงานในระยะเวลา 1 เดือน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง พร้อมทั้งช่วยกันนำเสนอข้อเสนอแนะเพื่อให้แนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อแก้ไข ปัญหาจากการที่ได้ออกไปจากการปฏิบัติงานจริง 

 

 

2.3 Check (ตรวจสอบ)

     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม  

2.2 Act (การดำเนินการให้เหมาะสม)

     สรุปปัญหาจากผลการประเมินผลและหาแนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานใน           ปีการศึกษาต่อไป

 

3. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

     1. คณาจารย์ได้มีการวางแผน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน

     2. นักศึกษามีความกระตือรือร้น ตั้งใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

     3. หน่วยงานมีความพร้อมและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมฝึกปฏิบัติงานจริง

4.  ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

     1. ในระยะเวลาที่ดำเนินการกิจกรรมฝึกปฏิบัติมีคาบเกี่ยวกับการเรียนการสอน จึงทำให้ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฎี