ปฎิทินกิจกรรรม


 

Statistics Statistics
47130
Online User Online1
Today Today6
Yesterday Yesterday13
ThisMonth This Month496
LastMonth Last Month609
ThisYear This Year1,105
LastYear Last Year6,161

รายละเอียด

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559)

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คณะ                                             วิทยาการจัดการ

 

1. ชื่อหลักสูตร

    ภาษาไทย         หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

    ภาษาอังกฤษ      Bachelor of Business Administration

                             Program in Finance and Banking

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

    ชื่อเต็ม (ไทย)      บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)

    ชื่อย่อ (ไทย)       บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)

    ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  Bachelor of Business Administration (Finance and Banking)

    ชื่อย่อ (อังกฤษ)   B.B.A. (Finance and Banking)

 

3. วิชาเอกของหลักสูตร

           การเงินและการธนาคาร

 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

           จำนวนไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต

 

5. รูปแบบของหลักสูตร

           5.1 รูปแบบ

                 หลักสูตรระดับปริญญาตรี

           5.2 ภาษาที่ใช้

                 ภาษาไทย

           5.3 การรับเข้าศึกษา

                 รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างประเทศที่มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย

           5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

                 เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

           5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

                 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว