ปฎิทินกิจกรรรม


 

Statistics Statistics
47142
Online User Online1
Today Today18
Yesterday Yesterday13
ThisMonth This Month508
LastMonth Last Month609
ThisYear This Year1,117
LastYear Last Year6,161

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

 

           อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

     1.นักวิชาการการเงิน

     2.เจ้าหน้าที่การเงินและการธนาคาร

     3.เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

     4.เจ้าหน้าที่การตลาดในธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อการซื้อ-ขายเครื่องมือทางการเงิน

     5.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางการเงินและการธนาคาร

     6.ที่ปรึกษาทางการเงินในการควบรวมกิจการ การเสนอขายเครื่องมือทางการเงิน

     7.ที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคล/นักวางแผนการเงิน

     8.ผู้ประกอบการธุรกิจ

 

โครงสร้างหลักสูตร

 

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

127 หน่วยกิต

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า         

30 หน่วยกิต

 

(1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  บังคับ         

   9  หน่วยกิต

 

(2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  บังคับ                       

6  หน่วยกิต

 

(3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ บังคับ                   

   6  หน่วยกิต

 

(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  บังคับ     

6  หน่วยกิต

 

ข้อกำหนดเฉพาะ เลือกเรียนรายวิชาเลือกใน 4 กลุ่มวิชาไม่น้อยกว่า

3  หน่วยกิต

ข.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  จำนวนไม่น้อยกว่า       

91 หน่วยกิต

 

(1) กลุ่มวิชาแกน                                         

39  หน่วยกิต

 

(2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ                           

33  หน่วยกิต

 

(3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า               

12  หน่วยกิต

 

(4) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ                  

7  หน่วยกิต

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                            

6 หน่วยกิต