ปฎิทินกิจกรรรม


 

Statistics Statistics
47137
Online User Online1
Today Today13
Yesterday Yesterday13
ThisMonth This Month503
LastMonth Last Month609
ThisYear This Year1,112
LastYear Last Year6,161

ปรัชญา  พันธกิจ  วัตถุประสงค์

โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร

 

ปรัชญา

มุ่งสร้างนักการเงินและการธนาคารที่ดี           มีทักษะในวิชาชีพ

ฉลาดใช้ภูมิปัญญา                                    นำพาสู่สากล

 

วิสัยทัศน์

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)  คณะวิทยาการจัดการ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการเงินและการธนาคาร มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม  จริยธรรมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

 

พันธกิจ

 

โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)  มีภารกิจในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนองความต้องการของ

ท้องถิ่น  โดยมีภารกิจดังนี้

         1. จัดการศึกษาทางธุรกิจด้านการเงินและการธนาคาร

         2. ทำวิจัยการเงินและการธนาคารเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

         3. บริการวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น

         4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม