ปฎิทินกิจกรรรม


 

Statistics Statistics
47143
Online User Online1
Today Today19
Yesterday Yesterday13
ThisMonth This Month509
LastMonth Last Month609
ThisYear This Year1,118
LastYear Last Year6,161

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

 1.เป็นผู้มีความรอบรู้ในวิชาการด้านการเงินและการธนาคาร ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

 2.  เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ

 3.  เป็นผู้มีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

 4.  เป็นผู้มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต เครื่องคำนวณและภาษาอังกฤษเพียงพอใช้งานได้

 5.  เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและดำรงชีวิตด้วยความเหมาะสม

 6.  มีความเป็นผู้นำและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนและท้องถิ่น