ปฎิทินกิจกรรรม


 

Statistics Statistics
47132
Online User Online1
Today Today8
Yesterday Yesterday13
ThisMonth This Month498
LastMonth Last Month609
ThisYear This Year1,107
LastYear Last Year6,161

ความเป็นมาและสภาพปัจจุบันของโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร

 

            คณะวิทยาการจัดการ  สถาบันราชภัฏนครปฐม  ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2527  ที่ได้กำหนดในมาตรา 5  ให้วิทยาลัยครูสามารถเปิดสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ นอกเหนือจากการผลิตบัณฑิตสาขาครู

            คณะวิทยาการจัดการได้เริ่มก่อตั้งในปี 2528  โดยแบ่งการบริหารเป็นภาควิชา  ต่าง ๆ

            ในปี พ.ศ. 2536  ภาควิชาการเงินและการบัญชีได้เริ่มเปิดสอนนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี 4 ปี  บริหารธุรกิจ (การบัญชี)  และเปิดสอนนักศึกษา กศ.บป. ระดับ   ปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี  สาขาการจัดการทั่วไป  (การบัญชี)

            ในปี พ.ศ. 2539  ภาควิชาการเงินและการบัญชีได้เริ่มเปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 2 ปี  สาขาการจัดการทั่วไป (การเงินและการธนาคาร)  สำหรับนักศึกษา กศ.บป.

            ในปี พ.ศ.2540  ภาควิชาการเงินและการบัญชีได้เริ่มเปิดรับนักศึกษาระดับ  ปริญญาตรี  หลักสูตร 4 ปี  สาขาบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)    สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

            ในเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2542  สถาบันฯ ได้นำรูปแบบการบริหารแบบการบริหารโปรแกรมวิชามาใช้  โดยใช้ชื่อว่า “โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป   (การเงินและการธนาคาร)”  ซึ่งแยกมาจากภาควิชาการเงินและการบัญชี  

            ปัจจุบันโปรแกรมวิชา การบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ตั้งอยู่ที่อาคารเรียน เอ6 ชั้น 2 ห้อง 622 มีห้องปฏิบัติการการเงินและการธนาคาร 1 ห้อง คือ ห้อง 631 อาคารเรียน เอ6  ในปีการศึกษา 2555 มี นักศึกษาภาคปกติจำนวน 4 หมู่เรียน รวมทั้งหมด 125 คน