Statistics Statistics
7245
Online User Online1
Today Today6
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month235
LastMonth Last Month307
ThisYear This Year1,456
LastYear Last Year2,926

แผนการเรียน

ประจำหมู่เรียน 57/74

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

อาจารย์ที่ปรึกษา ……อาจารย์ศาลิษา  เหมพันธ์..…..

ภาคเรียนที่ 1/2557

กลุ่มวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป (บังคับ)

4000116 

การคิดและการตัดสินใจ

3(3-0-6)

ศึกษาทั่วไป (บังคับ)

4000117 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3(3-0-6)

ศึกษาทั่วไป (เลือก)

1500128

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)

วิชาแกน (บังคับ)

3521101 

หลักการบัญชีชั้นต้น 1

3(2-2-5)

วิชาแกน (บังคับ)

3541101 

หลักการตลาด

3(3-0-6)

วิชาแกน (บังคับ)

3561101

องค์การและการจัดการ

3(3-0-6)

วิชาแกน (บังคับ)

3631501

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

 

 

หน่วยกิตรวม

21

ภาคเรียนที่ 2/2557

กลุ่มวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป (บังคับ)

1500125

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)

ศึกษาทั่วไป (บังคับ)

2000106 

วิถึไทย

3(3-0-6)

ศึกษาทั่วไป (เลือก)

2000111 

อาเซียนศึกษา

3(3-0-6)

วิชาแกน (บังคับ)

3521102 

หลักการบัญชีชั้นต้น  2

3(2-2-5)

วิชาแกน (บังคับ)

3531101 

การเงินธุรกิจ

3(3-0-6)

วิชาแกน (บังคับ)

3632502

การตลาดระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

 

3633504

จริยธรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

 

 

หน่วยกิตรวม

21

ภาคเรียนที่ 1/2558

กลุ่มวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป (บังคับ)

1500127 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับนานาชาติ

3(3-0-6)

ศึกษาทั่วไป (บังคับ)

2500110 

สุนทรียภาพของชีวิต

3(3-0-6)

วิชาแกน (บังคับ)

2562302 

กฎหมายธุรกิจ

3(3-0-6)

วิชาแกน (บังคับ)

3522301

การบัญชีเพื่อการจัดการ

3(3-0-6)

 

3592101 

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1

3(3-0-6)

 

3633502

การจัดการเพื่อการส่งออกและนำเข้า

3(3-0-6)

 

 

หน่วยกิตรวม

18

ภาคเรียนที่ 2/2558

กลุ่มวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป (บังคับ)

1500126

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

3(3-0-6)

ศึกษาทั่วไป (บังคับ)

2500109 

จริยธรรมและทักษะชีวิต

3(3-0-6)

วิชาแกน (บังคับ)

1551605 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

3(3-0-6)

วิชาแกน (บังคับ)

3562307

การบริหารการผลิต

3(3-0-6)

วิชาแกน (บังคับ)

3592102  

เศรษฐศาสตร์มหภาค 1

3(3-0-6)

เฉพาะด้าน (บังคับ)

3633503

ผู้ส่งออกท้องถิ่นกับธุรกิจระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

 

 

หน่วยกิตรวม

18

ภาคเรียนที่ 1/2559

กลุ่มวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาแกน (บังคับ)

1551606 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

3(3-0-6)

วิชาแกน (บังคับ)

3543101

การบริหารการตลาด

3(3-0-6)

วิชาแกน (บังคับ)

3564201 

การจัดการเชิงกลยุทธ์

3(3-0-6)

 

3611101

การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

3(3-0-6)

 

3633505

ธุรกิจระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน

3(3-0-6)

 

3634901

สัมมนาธุรกิจท้องถิ่นเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

 

 

หน่วยกิตรวม

18

ภาคเรียนที่ 2/2559

กลุ่มวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป (เลือก)

1500129

สนทนาภาษาจีนเพื่อการทำงาน

3(3-0-6)

เฉพาะด้าน (บังคับ)

1551613

ภาษาอังกฤษธุรกิจระหว่างประเทศ 1

3(3-0-6)

วิชาแกน (บังคับ)

3562501 

สถิติธุรกิจ

3(3-0-6)

เฉพาะด้าน (บังคับ)

3633902

วิจัยธุรกิจท้องถิ่นเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

เฉพาะด้าน (เลือก)

3633303

การเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

เฉพาะด้าน (เลือก)

3633507

การประกอบธุรกิจระหว่างไทย-จีน

3(3-0-6)

 

 

หน่วยกิตรวม

18

ภาคเรียนที่ 1/2560

กลุ่มวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

เฉพาะด้าน (บังคับ)

1551614

ภาษาอังกฤษธุรกิจระหว่างประเทศ 2

3(3-0-6)

เฉพาะด้าน (บังคับ)

3564801 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจระหว่างประเทศ

2(0-90-0)

 

 

หน่วยกิตรวม

 

ภาคเรียนที่ 2/2560

กลุ่มวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

เฉพาะด้าน (บังคับ)

3564802 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจระหว่างประเทศ

5(0-450-0)

 

 

หน่วยกิตรวม