Statistics Statistics
36949
Online User Online1
Today Today11
Yesterday Yesterday11
ThisMonth This Month417
LastMonth Last Month691
ThisYear This Year2,898
LastYear Last Year4,786

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำธุรกิจระหว่างประเทศด้วยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบางเลนวิทยา

 

            จากการสำรวจเบื้องต้นก่อนจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำธุรกิจระหว่างประเทศด้วยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  แก่ นักเรียนโรงเรียนบางเลนวิทยา โดยได้ทำความร่วมมือกับกับทางโรงเรียนบางเลนวิทยา นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน เห็นชอบให้ดำเนินโครงการดังกล่าวได้ โดยมอบหมายให้ แผนกคอมพิวเตอร์เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการดำเนินโครงการตลอดระยะเวลา 3 วัน ก่อนนักเรียนเข้าห้องอบรมทีมวิทยากรได้ทำการสอบถามโดยวิธีการสัมภาษณ์นักเรียนจำนวน 10 คน ว่ามีความรู้ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างไรบ้าง ข้อมูลที่ได้รับส่วนใหญ่ นักเรียนมีความรู้ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านเดียวคือ การค้าขายผ่าน Internet ซึ่งจริงๆแล้วพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีรูปแบบการดำเนินงานอีกมากทั้งในชีวิตประจำวันที่เราได้สัมผัสเป็นประจำ

 

            จากการสัมภาษณ์ทำให้ทราบข้อมูลเบื้องต้น เพื่อนำมาปรับใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำธุรกิจระหว่างประเทศด้วยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  แก่ นักเรียนโรงเรียนบางเลนวิทยา ทีมวิทยากรได้นำข้อมูลมาปรับเพิ่มเนื้อหาในการอบรมเพื่อให้สอดคล้องและครบถ้วน โดยทีมวิทยากรได้คำนึงถึงความพร้อม ความสนใจ ของผู้เข้ารับการอบรม เพราะจะส่งผลต่อความกระตือรือร้นในการสร้างสรรค์ผลงาน

 

            ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันอย่างแพร่หลายซึ่งส่งผลดีต่อเจ้าของธุรกิจในด้านของต้นทุนในการผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในประเทศ  และต่างประเทศ    ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการทำงานอย่างมากมาย การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอน การบริหาร การสื่อสาร การจัดการสารสนเทศในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ จะเห็นได้ว่าในองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน การดำเนินงาน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดยเฉพาะการทำธุรกิจระหว่างประเทศได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ผลมาจากความรวดเร็ว และความได้เปรียบทางการแข่งขัน

 

            โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำธุรกิจระหว่างประเทศด้วยระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แก่นักเรียนโรงเรียนบางเลนวิทยาโดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้บริการทางด้านวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น  2. เพื่อให้นักเรียนที่เข้าอบรมเห็นความสำคัญของการทำธุรกิจและการปรับตัวกับเทคโนโลยี 3.เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

 

            กลุ่มเป้าหมายของโครงการประกอบไปด้วยนักเรียนโรงเรียนบางเลนวิทยา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.5/2 และ ปวช.2 คอมพิวเตอร์ จำนวน 50 คน