ประวัติสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม


สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม เกิดจากการรวมตัวของอาจารย์ทางด้านคอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ รวม 7 คน นำโดยอาจารย์ไกยสิทธิ์ อภิระติง ประธานสาขาวิชาคนแรก ได้นำหลักสูตรกลางของสภาสถาบันราชภัฎในขณะนั้น เป็นหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) เปิดรับนักศึกษาครั้งแรกในปีการศึกษา 2547 เรื่อยมาจนมีความพร้อมทั้งบุคลากร อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน และในการศึกษา 2552 ได้มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่และเปิดรับนักศึกษาในปีเดียวกันเป็นหลักสูตร 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม จนถึงปัจจุบัน มีอาจารย์บพิตร ไชยนอก เป็นประธานสาขาวิชาและมีอาจารย์ประจำสาขาวิชารวม 6 ท่าน จัดการเรียนการสอนที่อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลังใหม่ ชั้น 5 ด้วยห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยสนองตอบความต้องการของตลาดแรงงาน เช่น ห้องปฏิบัติการ CISCO LabVIEW IoT KUKA เป็นต้น