ผศ.วีระศักดิ์  ชื่นตา

089-9009173

วท.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า


 

 

อ.ขนิษฐา  แซ่ลิ้ม

061-1136015

วท.บ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ


 

 

อ.เกษรินทร์  ชาวเกวียน

092-3916511

วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ


 

อ.อรรถพล  พลานนท์

086-7791376

คอ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

วท.ม.  วิทยาการคอมพิวเตอร์

กำลังศึกษาต่อ ในสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์


 

อ.บพิตร  ไชยนอก ( ประธานสาขาวิชา)

081-4579009

วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์


 

 

อ.วิศวะ สื่อสุวรรณ

082-9776767

บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

 


 

 

นาย อนุชิต  ฉุยฉาย

080-5810904

นักวิชาการคอมพิวเตอร์