โครงงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (1/2557) ความก้าวหน้า 1

 

PG1-เครื่องควบคุมอุณหภูมิเเละความชื้นในโรงเรือนเห็ดนางฟ้าอัตโนมัติ

        นายปิยณัฐ ศรีอุทัย, นายเกษมศักดิ์ ใบรักษา
 

PG1-เครื่องตรวจจับความชื้นอุณหภูมิและสีของข้าว

         นางสาวจาริณี มณเฑียรรุ่งโรจน์,  นายฐานเศรษฐ์ สุ่มมาตย์   

   

PG1-การพัฒนาระบบควบคุมเครื่องเพิ่มออกซิเจนในน้ำ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

         นายณัฐพล เซี่ยงหว็อง,นายธนวัฒน์ เถามา

 

PG1-การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วยบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด 
         กรณีศึกษา การสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

         นายสุพรรณกาญจน์  แก้วมีศรี , นายชาคริต บุญมี 

 

PG1-ธนาคารขยะ (กระป๋องอลูมีเนียม)

         นายปวร ชัยนันท์วิวัฒน์, นายธนพล ชฎาทอง, นายวรรธนะ ศรีสุวรรณ์

 

PG1-การพัฒนาระบบการถ่ายภาพทางอากาศด้วยโดรนคอปเตอร์  4 ใบพัด

        นายณัฐวุฒิ  พิทักษ์เนติศาสตร์, นายนภสินธุ์  ผิวขาว, นายวรพจน์  กระทุ่มนัด

 

PG1-การแสดงผลผ่านหลอด LED ในรูปแบบ 3 มิติ 

        นายกล้าณรงค์ โห้เหิมกิจ, นายจักรกฤษณ์ อุดร, นางสาววินัสตรา เอี่ยมสะอาด

 

PG1-การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคระบาด ด้านพื้นที่ภูมิศาสตร์ ผ่านระบบปฏิบัติการ Android

        นายสหรัฐ ทองอยู่, นายวรานนท์ บุปผา, นายนพพล เจียกวัฒนา