ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร

  1. มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่เรียน เพื่อดูแลและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาทุกคน ทั้งด้านการเรียน การใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดจนปัญหาส่วนตัว
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อีเมล์สำหรับติดต่อ นักศึกษาหมู่เรียน
อาจารย์สมจินต์ จันทรเจษฎากร somjin1998@yahoo.com 57/34, 59/28
อาจารย์แก้วใจ  อาภรณ์พิศาล kaewjai@webmail.npru.ac.th 58/28, 59/27
อาจารย์ ดร. ปถมาภรณ์ ไทยโพธิ์ศรี patamaporn@npru.ac.th 15.10
อาจารย์ พิชยา สุขปลั่ง pichaya@npru.ac.th 56/41, 60/37
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรัณยา ปาลวิสุทธิ์ paranya@npru.ac.th 56/46
อาจารย์ศุกภฤษ  นาคป้อมฉิน supakit@npru.ac.th 56/42,57/32
16.3,
อาจารย์ ดร.ศัลยพงศ์  วิชัยดิษฐ salayapong@hotmail.com 56/43,57/33
19.3
อาจารย์สุคนธา  จันทาพูน sukonta@npru.ac.th 56/44
อาจารยอภินันท์ จุ่นกรณ์ apinan@npru.ac.th 56/45, 60/37
อาจารย์ ดร.ปริพัส  ศรีสมบูรณ์ paripas@npru.ac.th 60/38
อาจารย์ สุขสวัสดิ์  แซ่ลิ่ม    
  1. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่
  1. มีการจัดกิจรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา
  2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า