สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 034109300 ต่อ  3292