โครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  และหมวดวิชาเลือกเสรี  โดยสอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.  2548 ดังนี้

 
ก.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    9  หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์              6  หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์              6  หน่วยกิต
(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์    6  หน่วยกิต
ข้อกำหนดเฉพาะ 
เลือกเรียนรายวิชาเลือกใน 4 กลุ่มวิชาไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต
 
ข.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาแกน 15  หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ 50 หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
(4) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ   7 หน่วยกิต
 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต


จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต