ประวัติของสาขาวิชา

พ.ศ.2543 สถาบันราชภัฏเชียงราย พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร 4 ปี โดยจัดเป็นหลักสูตรกลาง

พ.ศ.2544 สถาบันราชภัฏนครปฐม เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโครงการการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.พป.) โดยมีอาจารย์เสวี เหลือบุญชู เป็นผู้ก่อตั้งและประธานโปรแกรมวิชา

 

อาจารย์เสวี เหลือบุญชู เป็นผู้ก่อตั้งและประธานโปรแกรมวิชา

 
พ.ศ.2545 สถาบันราชภัฏนครปฐม เริ่มรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคกศ.พป. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

พ.ศ.2547 ประกาศพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พุทธศักราช 2547

พ.ศ.2548 มีการจัดทำหลักสูตรใหม่คือ จัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตร 4 ปี โดยแยกเป็น 4 วิชาเอกคือ 

  • เทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสาร
  • เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
  • เทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศ
  • เทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์

​รับนักศึกษา 3 ระดับคือ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และระดับปริญญาตรี 

โดยมีข้อกำหนดยกเว้นการเรียนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี โดยหลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์เพื่อพัฒนาระบบงานด้านต่าง ๆ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้

พ.ศ.2549 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ รับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

พ.ศ.2553 มีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เข้ามาตรฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) ที่สร้างมาตรฐานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ออกเป็น 5 สาขา ได้แก่ 

  • สาขาวิชาวิศวกรรมกรรมคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

​โดยสาขาวิชาได้ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของสกอ. คือ หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2554 มุ่งผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี มีความเชี่ยวชาญในพื้นฐานวิชาชีพ สร้างสรรค์งานที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

พ.ศ.2556 มีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารสาขา โดยเปลี่ยนประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจากเดิม อาจารย์ศุภกฤษ นาคป้อมฉิน เป็นอาจารย์ศัลยพงศ์ วิชัยดิษฐ

พ.ศ.2559 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของสกอ. คือ หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช 2559) และเปลี่ยนประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจากเดิม  อาจารย์สมจินต์ จันทรเจษฎากร เป็นอาจารย์อภินันท์ จุ่นกรณ์

พ.ศ.2560 มีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารสาขา โดยเปลี่ยนประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจากเดิม  อาจารย์อภินันท์ จุ่นกรณ์เป็นอาจารย์ศุภกฤษ นาคป้อมฉิน

พ.ศ. 2561 มีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารสาขา โดยเปลี่ยนประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจากเดิม  อาจารย์ศุภกฤษ นาคป้อมฉิน เป็นอาจารย์พิชยา สุขปลั่ง 

พ.ศ. 2562 มีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารสาขา โดยเปลี่ยนประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจากเดิม  อาจารย์พิชยา สุขปลั่ง เป็นอาจารย์แก้วใจ อาภรณ์พิศาล

พ.ศ. 2563 มีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารสาขา โดยเปลี่ยนประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจากเดิม  อาจารย์แก้วใจ อาภรณ์พิศาล เป็นอาจารย์ ดร.ปริพัส ศรีสมบูรณ์