คณาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

อาจารย์ ดร.ปริพัส ศรีสมบูรณ์

ตำแหน่ง ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

E-mail : paripas@webmail.npru.ac.th

 

 

อาจารย์ ดร.สมจินต์ จันทรเจษฎากร
E-mail : somjin@webmail.npru.ac.th

 

อาจารย์พิชยา สุขปลั่ง
E-mail : pichaya@webmail.npru.ac.th

 

 

อาจารย์สุขสวัสดิ์  แซ่ลิ่ม
E-mail : suksawat@webmail.npru.ac.th

อาจารย์แก้วใจ อาภรณ์พิศาล
E-mail : kaewjai@webmail.npru.ac.th

 

อาจารย์ศุภกฤษ นาคป้อมฉิน

E-mail : supakit@webmail.npru.ac.th