อาคารสถานที่ สาขาวิชานิติศาสตร์

 

ห้องเรียน

ห้องนิติ 3-4 

ห้องสมุด  ศาลจำลอง