ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์เจียม เคหะธูป ในฐานะประธานโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในขณะนั้นได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะให้มีการจัดการเรียนการสอนวิชากฎหมายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จึงได้มีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตเพื่อจะได้เปิดโอกาสให้กับประชาชนในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสในการศึกษากฎหมาย เมื่อจบการศึกษาไปแล้วจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาชุมชน และทางสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจึงได้อนุมัติให้เปิดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตในปีการศึกษา ๒๕๕๐ เพื่อดำเนินการเรียนการสอนเป็นต้นมา

         ปัจจุบันโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้เปิดการเรียนการสอนนับแต่นั้นมา โดยได้เปิดสอนให้แก่นักศึกษาภาคปกติ ในวันจันทร์ถึงศุกร์ และนักศึกษาภาค กศ.พป. (การศึกษาเพื่อปวงชน) ในวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ คณาจารย์ที่ทำการสอนมีทั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ ทนายความ เจ้าพนักงานตำรวจ นิติกร รวมทั้งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากส่วนกลางที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในทางวงการนิติศาสตร์ ซึ่งบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ช่วยขัดเกลาให้บัณฑิตเป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพ ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบต่อ

 

อาคารนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

034-109-300 ต่อ 1817

http://pgm.npru.ac.th/laws/index.php