สาขาวิชานิติศาสตร์

 
ชื่อ - นามสกุล 
คุณวุฒิ / สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
       
อาจารย์ธีรศักดิ์ ลีละพัฒนา ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี : น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
       

อาจารย์สนธยา โจมกัน

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : น.ม. (กฎหมายอาญาและ
การบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปริญญาตรี : น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

     

อาจารย์ ดร.ปิยพร                        

ตันณีกุล                       

ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : ปร.ด.(อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
และสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาโท : สค.ม. (อาชญาวิทยาและ การบริหารงานยุติธรรม)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี : น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     
อาจารย์นาฎนภา โพธิ์เรือง

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : น.ม. (กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปริญญาตรี :น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 
   
อาจารย์นเรศ ชูดวง

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : น.ม. (กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปริญญาตรี : น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 
   
อาจารย์พงษ์บวร ประสูตร์แสงจันทร์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : น.ม. (กฎหมายภาษี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี : น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     

อาจารย์ฉลองบูรณ์ เพ็งลำ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : น.ม. (กฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปริญญาตรี : น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     

อาจารย์อุมาพร สิทธิบูรณาญา

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : น.ม. (กฎหมายอาญา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี :น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์