ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 สืบค้นแบบทั่วไป


คำค้นในการสืบค้น

      
   
ฐานข้อมูล

Statistics Statistics
28236
Online User Online1
Today Today19
Yesterday Yesterday19
ThisMonth This Month470
LastMonth Last Month925
ThisYear This Year3,110
LastYear Last Year10,732

 

 

ข่าวกิจกรรม

 

27-10-2563 จัดสัมมนาการจัดการความรู้ห้องสมุดแบบ New Normal

20-10-2563 ปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

22-09-2563 ลงทะเบียนหนังสือและจัดหมวดหมู่หนังสือให้กับห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ตํารวจตระเวนชายแดนฯ

12-03-2563 จัดอบรมการใช้โปรแกรม Indesign

03-02-2563 ศึกษาดูงานสถาบันบริการสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ในกรุงเทพมหานคร

31-01-2563 จัดอบรมการซ่อมและบำรุงรักษาหนังสือ

15-01-2563 จัดโครงการปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

06-08-2562 จัดโครงการปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่

30-07-2562 จัดปรับพื้นฐานความรู้ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

30-06-2562 จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

27-06-2562 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางศาสนสถาน

27-06-2562 จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบรรณารักษ์

27-06-2562 จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบรรณารักษ์

10-06-2562 ดูงานสถาบันบริการสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดภาคเหนือ

24-04-2562 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับสามเณร

18-12-2561 จัดอบรมการใช้โปรแกรม Photoshop

06-12-2561 สัมมนาวิชาการทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เรื่อง Library 4.0

16-08-2561 ปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่

16-08-2561 จัดโครงการปรับพื้นและกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรสำหรับนักศึกษาใหม่

20-07-2561 จัดอบรมระบบ DC

20-07-2561 จัดอบรมระบบ LC

20-07-2561 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสืบค้นขั้นสูง

12-07-2561 จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบรรณารักษ์

12-07-2561 ดูงานสถาบันบริการสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดภาคใต้

More Events