มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คณะวิทยาการจัดการ

Statistics Statistics
12732
Online User Online1
Today Today8
Yesterday Yesterday8
ThisMonth This Month495
LastMonth Last Month415
ThisYear This Year910
LastYear Last Year4,851

 

 

ประวัติความเป็นมาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด


        พ.ศ. 2527 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 เพื่อให้วิทยาลัยครูมีความสมบูรณ์และปฏิบัติการสนองความต้องการของสังคมได้กว้างขึ้น สาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงลักษณะหนึ่งในมาตรา 5 คือ ให้วิทยาลัยครูจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ นอกเหนือจากการผลิตสาขาครูได้
        พ.ศ. 2528 คณะวิทยาการจัดการ จึงก่อตั้งขึ้น โดยแบ่งการบริหารเป็นภาควิชาต่างๆ
        พ.ศ. 2537 ภาควิชาการตลาดได้เริ่มเปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี สาขาการจัดการทั่วไป (การตลาด) สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป.
        พ.ศ. 2541 ภาควิชาการตลาดได้เริ่มเปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี สาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด) สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
        พ.ศ. 2542 นำรูปแบบการบริหารแบบสาขามาใช้โดยใช้ชื่อว่า "สาขาวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป (การตลาด)
        พ.ศ. 2555 มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ และเปลี่ยนจาก “โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด)” เป็น “สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด)” 

        พ.ศ. 2559 มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ เป็นหลักสูตรปรับปรุง 2559

ประวัติประธานสาขาการตลาด

2541 – 2543                         ผศ.ดร.สุวัฒน์  ฉิมะสังคนันท์

2544 – กันยายน 2559             ผศ.ดร.สมใจ  บุญทานนท์

กันยายน 2559 - เมษายน 2561  อาจารย์พิชามญชุ์  เลิศวัฒนพรชัย

พฤษภาคม 2561 – ปัจจุบัน        อาจารย์ภาวนา  บำรุงสุข