ที่อยู่/การติดต่อ

ห้อง 15/6/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

E-mail: math.npru@gmail.com

Website: http://pgm.npru.ac.th/math

Facebook Page: https://www.facebook.com/MathSciNPRU