• ในปี พ.ศ. 2513 โรงเรียนฝึกหัดครูนครปฐมยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูนครปฐม เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2513 นับเป็นวันสถาปนาวิทยาลัยครูนครปฐม และได้จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นการผลิตครูในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. สูง) ขณะนั้นหมวดวิชาคณิตศาสตร์เป็นหมวดวิชาหนึ่งของหน่วยงานวิทยาศาสตร์

 • ปี พ.ศ. 2518 เริ่มดำเนินการและบริหารงานตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ทำให้วิทยาลัยครูเปลี่ยนแปลงทั้งบทบาทและโครงสร้าง เข้าไปสู่ความเป็นอุดมศึกษามากขึ้น ดังเช่นระบุไว้ในมาตรา 5 คือ "ให้วิทยาลัยครูเป็นสถาบันค้นคว้าและวิจัย ผลิตครูถึงระดับปริญญาตรี ส่งเสริมวิทยฐานะของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และให้บริการวิชาการแก่ชุมชน" ขณะนั้นภาควิชาคณิตศาสตร์เป็นภาควิชาหนึ่งของคณะวิชาวิทยาศาสตร์

 • ปี พ.ศ. 2521 เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ. (คณิตศาสตร์)) หลักสูตร 2 ปี และโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ (อคป.) รุ่นที่ 1 ในภาคเรียนที่ 2

 • ปี พ.ศ. 2527 เปิดสอนระดับปริญญาตรี ค.บ. (คณิตศาสตร์) หลักสูตร 4 ปี

 • ปี พ.ศ. 2542 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์มีนักศึกษาทุกชั้นปี รวมจำนวนมากพอสมควร ซึ่งมากเกินกว่าจำนวนอาจารย์ในโปรแกรมวิชา ดังนั้นโปรแกรมวิชาจึงหยุดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ค.บ. (คณิตศาสตร์) เป็นเวลา 1 ปี แต่ได้เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วท.บ. (สถิติประยุกต์) เป็นรุ่นแรก

 • ปี พ.ศ. 2543 เปิดสอนระดับปริญญาตรี ค.บ. (คณิตศาสตร์) หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ และ กศ.พป. (เปิดเพียงรุ่นเดียว) และหลักสูตร วท.บ. (คณิตศาสตร์) (ซึ่งมีผู้มาสมัครน้อยเกินไป จึงไม่เปิดสอนหลักสูตรดังกล่าว)

 • ปี พ.ศ. 2544 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วท.บ. (สถิติประยุกต์) และ วท.ม. (คณิตศาสตร์) (มีผู้มาสมัครน้อยเกินไป จึงไม่เปิดสอนหลักสูตรดังกล่าว)

 • ปี พ.ศ. 2545 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วท.บ. (สถิติประยุกต์) เป็นรุ่นสุดท้าย

 • ปี พ.ศ. 2547 เปิดสอนระดับปริญญาตรี ค.บ. (คณิตศาสตร์) หลักสูตร 5 ปี โดยใช้หลักสูตรกลางเป็นรุ่นแรก

 • ปี พ.ศ. 2548 ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี ค.บ. (คณิตศาสตร์) หลักสูตร 5 ปี รวมทั้งหลังสูตร วท.บ. (คณิตศาสตร์) และ วท.บ. (สถิติประยุกต์) ซึ่งได้การรับรองหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในปี พ.ศ. 2549

 • ปี พ.ศ. 2549 รับนักศึกษาหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรี ค.บ. (คณิตศาสตร์) หลักสูตร 5 ปี เป็นปีแรก

 • ปี พ.ศ. 2555 รับนักศึกษาหลักสูตรประดับปริญญาตรี ค.บ. (คณิตศาสตร์) หลักสูตร 5 ปี ซึ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

 • ปี พ.ศ. 2560 รับนักศึกษาหลักสูตรประดับปริญญาตรี ค.บ. (คณิตศาสตร์) หลักสูตร 5 ปี ซึ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

 • ปี พ.ศ. 2562 เปิดสอนระดับปริญญาตรี ค.บ. (คณิตศาสตร์) หลักสูตร 4 ปี (อิงสมรรถนะ) เป็นรุ่นแรก