รายวิชาที่เปิดสอน & มคอ.3

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์


[เทอม 1 ปีการศึกษา 2561]


4091401
แคลคูลัส 1

 

4092401
แคลคูลัส 2

 

4092501
เรขาคณิตเบื้องต้น

 

4093402
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ

 

4094201
ทฤษฎีจำนวน

 
 

4094303
ทฤษฎีสมการ


 

4094504
ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น


 

4112306
โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติ
และวิจัย

 

4093601
ภาษาอังกฤษสำหรับคณิตศาสตร์ 1

 

1124312
วิธีการสอนคณิตศาสตร์ 1


 

 

4093801
การวิเคราะห์เนื้อหาฯ
ระดับประถมศึกษา

 

4093802
การวิเคราะห์เนื้อหาฯ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

4093803
การวิเคราะห์เนื้อหาฯ
ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย

 
   
 
 
 
     
 

 

[เทอม 2 ปีการศึกษา 2561]


4091201
หลักการคณิตศาสตร์

 

4091401
แคลคูลัส 1

 

4092201
ระบบจำนวน

 

4092401
แคลคูลัส 2

 

4092701
โปรแกรมสำเร็จรูป
ด้านคณิตศาสตร์
 

4093201
ทฤษฎีเซต

 

4093301
พีชคณิตนามธรรม

 

4093602
ภาษาอังกฤษสำหรับคณิตศาสตร์ 2

4093604
กำหนดการเชิงเส้น

 

4093802
การวิเคราะห์เนื้อหาฯ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

4093804
ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์

4094302
พีชคณิตเชิงเส้น

4094303
ทฤษฎีสมการเบื้องต้น

4095501
กิจกรรมคณิตศาสตร์


4112201
ความน่าจะเป็นและ
สถิติเบื้องต้น


 

4113105
สถิติเพื่อการวิจัย


1104304
การฝึกปฏิบัติการสอน


1124313
วิธีการสอนคณิตศาสตร์ 2