ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา เลิกชัยภูมิ
ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์

   
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ จันทรังษี
รองประธานสาขาฯ ฝ่ายนโยบายและแผน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวิชชา อ่อนใจเอื้อ
รองประธานสาขาฯ ฝ่ายวิชาการ


อาจารย์อัมรินทร์ อภิรักษ์มาศ
รองประธานสาขาวิชาฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา

 
 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย โสภา
ผู้ช่วยอธิการบดี มรภ.นครปฐม


รองศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ พึ่งรัตนา
อาจารย์ประจำ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร์ ศรีปัญญา
อาจารย์ประจำ

 
 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ วรเตชะคงคา
อาจารย์ประจำ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญชะนะ วาราชะนนท์
อาจารย์ประจำ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ ธรรมบำรุง
อาจารย์ประจำ

 
 


อาจารย์ ดร.ชลิดา ตระกูลสุนทร
อาจารย์ประจำ


อาจารย์ ดร.เกียรติยศ เจือกโว้น
อาจารย์ประจำ


อาจารย์แก้วตา เจือนาค
อาจารย์ประจำ

 
 


อาจารย์สุภารัตน์ ถิรนันทนากร
อาจารย์ประจำ