ห้องทำงาน อาคาร 15 ชั้น ห้อง 15/6/1

โทรศัพท์ภายใน 034-109300 ต่อ 3546

Website http://pws.npru.ac.th/sripanya

Email : w.sripanya@windowslive.com

 

ประวัติการศึกษา :

 • วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542

 • วท.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548

 • ปร.ด. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :

 • Mathematical Modelling (Geomathematics)

เอกสารทางวิชาการ :

 • วรินทร์ ศรีปัญญา. (2557). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

บทความวิจัย : 

      ระดับนานาชาติ

 1. S. Yooyuanyong and W. Sripanya, Mathematical modelling of magnetometric resistivity sounding earth structures, Thai J. Math. 3 (2005) 249-258.

 2. S. Yooyuanyong and W. Sripanya, Magnetic field of direct current in heterogeneous ground, Songklanakarin J. Sci. Technol. 29 (2007) 565-573.

 3. S. Yooyuanyong, P. Lee and W. Sripanya, Apparent conductivity of soil salinity profile of marine shrimp aquaculture farm, Silpakorn U. Sci. Tech. J. 3 (2009) 48-52.

 4. S. Yooyuanyong, P. Lee and W. Sripanya, Soil salinity profile of marine shrimp aquaculture farm: a case study at Banglen, Nakornpathom, Thailand, Thai J. Math. 7 (2009) 15-21.

 5. S. Yooyuanyong and W. Sripanya, Analytical solutions of magnetic field response from multilayered earth structures, in Y.A. Hasan, N.M. Ali and A.I. M. Ismail, eds., Proceedings of the 5th Asian Mathematical Conference, Vol. II: Applied Mathematics, 2009, pp. 411-418.

 6. W. Sripanya and S. Yooyuanyong, Mathematical inverse problem of electric potential in a heterogeneous layered earth containing buried electrodes, J. Math. Sci. Adv. Appl. 7 (2011) 37-56.

 7. W. Sripanya and S. Yooyuanyong, Mathematical inverse problem of magnetic field for transitional ground profile, Pioneer J. Math. Math. Sci. 2 (2011) 17-29.

 8. W. Sripanya, N. Chumchob, and S. Yooyuanyong, Regularized inverse problem of magnetic field from a layered earth structure, Pioneer J. Adv. Appl. Math. 3 (2011) 91-100.

 9. W. Sripanya and S. Yooyuanyong, Mathematical inverse problem of magnetic field from heterogeneous earth structures, Far East J. Math. Sci. 70 (2012) 187-199.

 10. W. Sripanya and S. Yooyuanyong, Mathematical inverse problem of magnetic field from exponentially varying conductive ground, Appl. Math. Sci. 6 (2012) 5639-5647.

 11. W. Sripanya, Regularized inverse problem of magnetometric resistivity response over a layered earth, Adv. Studies Theor. Phys. 7 (2013) 183-190.

 12. W. Sripanya, Inverse problem of magnetometric resistivity response from exponentially varying conductive ground, Adv. Studies Theor. Phys. 7 (2013) 367-374.

 13. W. Sripanya, Inverse problem of electrical resistivity sounding on exponentially varying conductive ground, Appl. Math. Sci. 7 (2013) 2399-2405.

 14. W. Sripanya, Mathematical modelling of magnetic field from heterogeneous media with a homogeneous overburden, Int. J. Pure Appl. Math. 94 (2014) 37-44.

 15. W. Sripanya, Inverse problem of resistivity sounding for an exponential earth with buried electrodes, Far East J. Math. Sci. 90 (2) (2014) 203-210.

 16. W. Sripanya, Analytical solution of magnetic field from a DC source buried in a conductive layered space, Journal of Thai Interdisciplinary Research 11 (1) (2016) 1-6.

 17. W. Sripanya, Mathematical Modelling of Magnetic Field from a DC Source in a Multilayered Medium, Journal of Interdisciplinary Mathematics 19 (5-6) (2016) 1015-1023.

 18. W. Sripanya, Analytical solution of magnetic field from a DC source buried in an exponential earth, Far East Journal of Mathematical Sciences 100 (7) (2016) 1031-1039.

 19. W. Sripanya, IRCG inversion of buried electrode resistivity data from an electrically conducting layered medium, Journal of Information and Optimization Sciences 39 (6) (2018) 1373-1385.

      ระดับชาติ

 1. วรินทร์ ศรีปัญญา. (2560). การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของการตอบสนองทางสภาพ ต้านทานแบบแมกนิโทเมตริกจากตัวกลางวิวิธพันธุ์ซึ่งอยู่ใต้พื้นผิวดินเอกพันธุ์. ใน เอกสารสืบเนื่องจากการ ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. (หน้า 267-272). 28-29 กันยายน 2560. นครปฐม ประเทศไทย.