ห้องทำงาน อาคาร 15 ชั้น ห้อง 15/6/1

โทรศัพท์ภายใน 034-109300 ต่อ 3546

Website http://pws.npru.ac.th/mathit

Email : a_krit2@hotmail.com

 

ประวัติการศึกษา :

  • ค.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบุรี, 2541

  • วท.ม. (คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553

เอกสารทางวิชาการ :

  • กฤษฎา เลิกชัยภูมิ. (2559). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา แคลคูลัส 1. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

บทความวิจัย : 

      ระดับนานาชาติ

  1. K. Lerkchaiyaphum and W. Phuengrattana, Proximal point algorithms for numerical reckoning fixed points of hybrid-type multivalued mappings in Hilbert spaces, Khayyam Journal of Mathematics, 3 (1) (2017), 81-89.

  2. K. Lerkchaiyaphum and W. Phuengrattana, Iterative approaches to solving convex minimization problems and fixed point problems in complete CAT (0) spaces, Numerical Algorithms, 77 (2018), 727-740.

  3. W. Phuengrattana and K. Lerkchaiyaphum, On solving the split generalized equilibrium problem and the fixed point problem of a countable family of nonexpansive multivalued mappings, Fixed Point Theory and Applications 2018, 2018: 6.