ห้องทำงาน อาคาร 15 ชั้น ห้อง 15/6/1

โทรศัพท์ภายใน 034-109300 ต่อ 3546

Website http://home.npru.ac.th/sirichai

Email : sirichai@npru.ac.th

 

ประวัติการศึกษา :

  • กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2528
  • ศศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534

เอกสารทางวิชาการ :

  • ศิริชัย โสภา. (2556). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

บทความวิจัย : 

      ระดับชาติ

  1. อานนท์ อิศรมงคลรักษ์, จุฑาศินี พรพุทธศรี, ธานิล ม่วงพูล, ศิริชัย โสภา. (2562). การศึกษาการสลับเฟสของสายตัวนำที่มีผลต่อการกระจายตัวของสนามไฟฟ้าของสายส่งกำลังไฟฟ้าขนาด 115kV วงจรคู่ทีมีการวางตัวนำแบบเดลต้า. ใน เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 42 มหาวิทยาลัยมหิดล. (หน้า 645-648). 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562. ประเทศไทย.

      ระดับนานาชาติ

  1. S. Sopha and W. Phuengrattana, Convergence of the S-iteration process for a pair of single- valued and multi-valued generalized nonexpansive mappings in CAT(K) spaces, Thai Journal of Mathematics, 13 (3) (2015) 627-640.
  2. W. Phuengrattana and S. Sopha, Common fixed points for single-valued and multi-valued mappings in complete R-trees, Communications of the Korean Mathematical Society, 31 (3) (2016) 507-518.