ห้องทำงาน อาคาร 15 ชั้น ห้อง 15/6/1

โทรศัพท์ภายใน 034-109300 ต่อ 3546

Website sc.npru.ac.th/portfolio/?id=2

Email : tandapran@hotmail.com

 

ประวัติการศึกษา :

  • ค.บ. (คณิตศาสตร์) สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2541
  • วท.ม. (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544

เอกสารทางวิชาการ :

  • ธีระศักดิ์ ธรรมบำรุง. (2556). ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.  
  • ธีระศักดิ์ ธรรมบำรุง. (2557). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา สถิติเพื่อการวิจัย. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.