ห้องทำงาน อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ

โทรศัพท์ภายใน 034-109300

Website http://pws.npru.ac.th/bunchana

Email : lek-makmak@hotmail.com

 

ประวัติการศึกษา :

  • ค.บ. (คณิตศาสตร์) สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2541
  • วท.ม. (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545

เอกสารทางวิชาการ :

  • บุญชะนะ วาราชะนนท์. (2559). สถิติธุรกิจ. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.  
  • บุญชะนะ วาราชะนนท์. (2560). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.