ห้องทำงาน อาคาร 15 ชั้น ห้อง 15/6/1

โทรศัพท์ภายใน 034-109300 ต่อ 3546

Website http://pws.npru.ac.th/wanpen

Email : wanpen@webmail.npru.ac.th

 

ประวัติการศึกษา :

 • วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543

 • วท.ม. (สถิติประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2552

 • Ph.D. (Statistics) University of Southampton, 2558

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :

 • Simultaneous Inference, Count data

เอกสารทางวิชาการ :

 •  วันเพ็ญ จันทรังษี. (2558). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา แคลคูลัส 1. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.

บทความวิจัย : 

      ระดับนานาชาติ

 1. C. Jaiboon, W. Chantarangsi, and P. Kumam, A convergence theorem based on a hybrid relaxed extragradient method for generalized equilibrium problems and fixed point problems of a finite family of nonexpansive mappings, Nonlinear Analysis : Hybrid Systems 4 (2010) 199-215.

 2. W. Chantarangsi, C. Jaiboon, and P. Kumam, A Viscosity hybrid steepest descent method for generalized mixed equilibrium problems and variational inequalities for relaxed cocoercive mapping in Hilbert spaces, Abstract and Applied Analysis, Volume 2010 (2010), Article ID 390972, 39 pages.

 3. W. Chantarangsi, W. Liu, F. Bretz, S. Kiatsupaibul, A.J. Hayter, and F. Wan, Normal probability plots with confidence, Biometrical Journal 57 (1) (2015) 52-63.

 4. W. Chantarangsi, W. Liu, F. Bretz, S. Kiatsupaibul, and A.J. Hayter, Q-Q plots with confidence for testing Weibull and exponential distributions, Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics 45 (3) (2016) 887-904.

 5. W. Chantarangsi, W. Liu, F. Bretz, S. Kiatsupaibul, and A.J. Hayter, Normal probability plots with confidence for the residuals in linear regression, Communications in Statistics - Simulation and Computation 47 (2) (2018) 367-379.

      ระดับชาติ

 1. วันเพ็ญ จันทรังษี. (2559). การประมาณช่วงความเชื่อมั่นของ p ในการแจกแจงทวินาม, วารสารวิจัยสหวิทยาการไทย, 11 (1), 35-42.

 2. วันเพ็ญ จันทรังษี. (2560). สัดส่วนการปลอมปนที่เหมาะสมที่สุดของการแจกแจงแบบปกติปลอมปนชนิดสเกลสำหรับการทดสอบความเป็นปกติ. ใน เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. (หน้า 258-266). 28-29 กันยายน 2560. นครปฐม ประเทศไทย.