ห้องทำงาน อาคาร 15 ชั้น ห้อง 15/6/1

โทรศัพท์ภายใน 034-109300 ต่อ 3546

Website http://pws.npru.ac.th/chalida

Email : ctrakulsoontorn@gmail.com

 

ประวัติการศึกษา :

  • วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534
  • วท.ม. (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2538
  • ปร.ด. (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญามหาวิทยาลัยบูรพา, 2561

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :

  • สถิติ

บทความวิจัย : 

      ระดับชาติ

  1. ชลิดา ตระกูลสุนทร. (2554). การสร้างตัวแบบในการพยากรณ์ปริมาณผลผลิตอ้อยของชาวไร่อ้อย ชุมชนศาลาตึก ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม.ใน งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 3 (หน้า 588–595). นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
  2. ชลิดา ตระกูลสุนทร และอุมาพร อาลัย. (2554). ความรู้และทัศนคติของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ปลอดภัยจากสารเคมีและใช้สารเคมีในจังหวัดนครปฐม. ใน งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 3 (หน้า 811–818). นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
  3. อุมาพร อาลัย และชลิดา ตระกูลสุนทร. ( 2555). ปริมาณวิตามินซี เบตา-แคโรทีน ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระและความปลอดภัยทางจุลินทรีย์ของ ผักอินทรีย์ ผักปลอดภัยจากสารเคมีและผักทั่วไปในจังหวัดนครปฐม. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 43(3), 629-632.
  4. ชลิดา ตระกูลสุนทร และอุมาพร อาลัย. (2556). การส่งเสริมความรู้และทัศนคติของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ปลอดภัยจากสารเคมีและที่ใช้สารเคมี: กรณีศึกษา เขตอำเภอเมือง จ.นครปฐม. ใน งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 5. นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม.
  5. ธนปพน ภูสุวรรณ, กุลพัฒน์ ยิ่งดำนุ่น, ชลิดา ตระกูลสุนทร และรชมน สุขชุม. (2560). พฤติกรรมการผัดวันประกันพรุ่งทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ได้รับการให้คำปรึกษากลุ่มตามแนวคิดการพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 8 (หน้า 598-609). นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม.