ห้องทำงาน อาคาร 15 ชั้น ห้อง 15/6/1

โทรศัพท์ภายใน 034-109300 ต่อ 3546

Website http://pws.npru.ac.th/kiattiyotjuagwon

Email : daoke99@hotmail.com

 

ประวัติการศึกษา :

  • วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2549
  • ปร.ด. (คณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :

  • คณิตศาสตร์ประยุกต์

บทความวิจัย : 

      ระดับนานาชาติ

  1. K. Juagwon, Y. Lenbury, A. De Gaetano, P. Palumbo, Reconstruction of insulin secretion under the effects of hepatic extraction during OGTT: A modelling and convolution approach, Proceedings of the 19th WSEAS American Conference on Applied Mathematics (AMERICAN-MATH '13), 2013.
  2. K. Juagwon, Y. Lenbury, A. De Gaetano, P. Palumbo, Application of modified watanabe’s approach for reconstruction of insulin secretion rate during OGTT under non-constant fraction of hepatic insulin extraction, International Journal of Mathematics and Computers in Simulation, 7 (3) (2013) 304-313.