ห้องทำงาน อาคาร 15 ชั้น ห้อง 15/6/1

โทรศัพท์ภายใน 034-109300 ต่อ 3546

Website sc.npru.ac.th/portfolio/?id=6

Email : ams_2413@hotmail.com

 

ประวัติการศึกษา :

  • กศ.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548
  • กศ.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551

บทความวิจัย : 

      ระดับชาติ

  1. แก้วตา เจือนาค และ วรวรรณ กฤตยากรนุพงศ์. (2556). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐานโดยใช้สื่อประสมของนักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียน. วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน, 19 (2), 332-344.

บทความวิชาการ : 

      ระดับชาติ

  1. แก้วตา เจือนาค และ อารีย์ วรเตชะคงคา. (2560). การออกแบบการเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21. ใน เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. (หน้า 281-289). 28-29 กันยายน 2560. นครปฐม ประเทศไทย.