ห้องทำงาน อาคาร 15 ชั้น ห้อง 15/6/1

โทรศัพท์ภายใน 034-109300 ต่อ 3546

Website sc.npru.ac.th/portfolio/?id=5

Email : aree@npru.ac.th

 

ประวัติการศึกษา :

  • กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2532
  • กศ.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2536

บทความวิจัย : 

      ระดับนานาชาติ

  1. A. Varatechakongka and W. Phuengrattana, Existence and convergence theorems for common attractive points of a finite family of further generalized hybrid mappings in Hilbert spaces, Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems Series A: Mathematical Analysis, 26 (2019), 291-302.
  2. A. Varatechakongka and W. Phuengrattana, A study on fixed point theorems for a class of generalized nonexpansive mappings in Hadamard spaces, Boletín de la Sociedad Matemática Mexicana, 26 (2020), 687-699.

บทความวิชาการ : 

      ระดับชาติ

  1. แก้วตา เจือนาค และ อารีย์ วรเตชะคงคา. (2560). การออกแบบการเรียนรู้เพื่อศตวรรษ ที่ 21. ใน เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. (หน้า 281-289). 28-29 กันยายน 2560. นครปฐม ประเทศไทย.