ห้องทำงาน อาคาร 15 ชั้น ห้อง 15/6/1

โทรศัพท์ภายใน 034-109300 ต่อ 3546

Website sc.npru.ac.th/portfolio/?id=4

Email : aballa_thailand@yahoo.com

 

ประวัติการศึกษา :

  • วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2545
  • วท.ม. (คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549

บทความวิชาการ : 

      ระดับชาติ

  1. อัมรินทร์ อภิรักษ์มาศ. (2561). สะเต็มศึกษาเพื่อการสอนคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดการเรียนรู้ด้วยรอยยิ้ม. ใน เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. (หน้า 225-236). 29-30 มีนาคม 2561. นครปฐม ประเทศไทย.