ห้องทำงาน อาคาร 15 ชั้น ห้อง 15/6/1

โทรศัพท์ภายใน 034-109300 ต่อ 3546

Website http://pws.npru.ac.th/supharat

Email : nanrathi@hotmail.com

 

ประวัติการศึกษา :

  • วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549
  • วท.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553