• ปรัชญา

มุ่งผลิตบัณฑิตครู รอบรู้คณิตศาสตร์ สามารถคิดแก้ปัญหา นำปัญญาจัดการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม

  • อัตลักษณ์

​จิตสาธารณะ ทักษะรอบด้าน เชี่ยวชาญการสอน

 

  • วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบัณฑิตครูให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะด้านคณิตศาสตร์
2. เพื่อผลิตบัณฑิตครูให้มีทักษะทางปัญญา การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและสร้างสรรค์งานวิจัยทางคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ศึกษา
3. 
เพื่อผลิตบัณฑิตครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
4. 
เพื่อผลิตบัณฑิตครูให้มีเจตคติที่ดีและสามารถประยุกต์ความรู้เพื่อประกอบอาชีพด้านคณิตศาสตร์
5. 
เพื่อผลิตบัณฑิตครูให้มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ภาษา การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. 
เพื่อผลิตบัณฑิตครูให้มีคุณธรรม จริยธรรม ภาวะผู้นา มนุษยสัมพันธ์และความรับผิดชอบ