- ห้อง Micro-Teaching Room -

 

- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ -

 

- ห้องเรียน -

 

- อุปกรณ์การสอน -